MDR Nedir?

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hem dünyada hem de ülkemizde resmi olarak tanınan saygın bir meslek ve bilimsel araştırma alanıdır.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanını genel olarak;  “Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir” şeklinde tarif edebiliriz.

Dinî toplulukların önemli bir işlevi olan manevi danışmanlık, yurt dışında teoloji ile davranış bilimlerini bir araya getirerek, bugün, ruh sağlığı alanında bilinen ve kabul edilen bu disiplini ortaya çıkarmıştır. Bu disiplin; dinî danışmanlık, manevi danışmanlık, dinî psikoterapi veya manevi yönelimli psikoterapi gibi isimlerle anılarak muzdarip olanların veya ciddi ruh sağlığı sorunları olmayıp günlük hayatta sahip oldukları problemlerini dinî alanla ilişkilendiren insanların din adamlarından yardım istemeleri üzerine gelişmiştir (http://www.aapc.org, 2012). Özetle uygulamalardan ve tanımlardan anlaşıldığı şekliyle dinî veya manevi danışmanlık; psikoterapi ile dinî, manevî unsurları birleştiren bir danışmanlık disiplinidir (http://www.aapc.org/about-us/pastoral-counseling-today.aspx, 2012).

Manevi danışmanlık; fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutlar arasındaki bağlantıyı sürdüren bir tedavi modeli sunarak, bu bağlantının bireyin ruh sağlığı tedavisi için sağlam ve sürekli bir oluşumu desteklediğini savunur. Alandaki pratisyenler, bu disiplini ilerletmek ve başarı sonuçlarının oranını artırmak için sürekli olarak bu alanda terapötik teori ve yöntemler geliştirmektedirler (http://www.aapc.org/about-us/pastoral-counseling-today.aspx, 2012).

Batılı ülkelerde sıklıkla kullanılmakta olan manevi danışmanlık uygulamaları, günümüzde önemini gittikçe artırmaktadır. Bu durum 20. yüzyılın başlarında Anton Boisen’in öncü çalışması neticesinde (http://www.acpe.edu/WhoWeAreHistory.html, 2012) ilgili literatürün oluşmasıyla başlamış ve günümüzde hastaneler, hapishaneler, kiliseler vb. mekânlarda sıklıkla kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir psiko-sosyal hizmet hâlini almıştır. Bununla paralel olarak bu sahanın faydalarından yararlanma konusu günümüz İslâm toplumlarının ve müslümanların da ilgisini çekmektedir. Aynı şekilde ülkemiz açısından da, kendisini dindar olarak tanımlayan inançlı kimselerin ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri bir manevi danışmanlık sahasının oluşması, müslümanlar açıdan oldukça heyecan uyandırıcı bir durumdur.

Sonuç olarak Manevi Danışmanlık ve Rehberlik günümüz Türkiye’sinde gerek Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde tanınan akademik bir bölüm gerekse de kanunlar çerçevesinde tanınan bir meslek alanıdır. Örneğin; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanlığı bulunmaktadır. Yine ülke genelinde farklı üniversitelerde “Dini Danışmanlık ve Rehberlik” ismiyle tezsiz yüksek lisans bölümleri bulunmaktadır. Bununla birlikte manevi danışmanlık kanuni bir zemine de sahiptir. Örneğin 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve ilgili diğer maddelerinde açıkça “Manevi Danışmanlık” İfadesi yer almakta, anayasal bir kurum olarak bu hizmetin verilmesi sorumluluğu diyanet işleri başkanlığına verilmekte ve uygulama sahası ve detayları anlatılmaktadır. Aynı şekilde Manevi Danışmanlık meslek standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmış ve Resmi Gazete Tarih-Sayı/ 25.10.2019 – 30929 (Mükerrer) sayısında 19UMS0728-6 referans koduyla ve “Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı” ismiyle yayınlanmıştır.